TĚŽBA URANU V ČECHÁCH
Seminární práce z geografie

8 Důsledky těžby

Při produkci jaderných paliv mají 2 postupy, těžba a výroba uranu, velice špatný vliv na životní prostředí a člověka. Uranová ruda se dobývá hlubinnou nebo povrchovou těžbou a zpravidla hornickým způsobem. Tento způsob má za následek podstatná množství odvalů. To znamená, že se tyto odvaly nemohou obnovit do původního stavu. Narušují pedosféru. Úpravny uranové rudy produkují chemickou sloučeninu obsahující uran - diuranát amonný. Tomu předchází pravidelně několikastupňová chemická přeměna uranu. Před chemickým zpracováním se musí uranová ruda nejdříve rozpojit. To se děje několikastupňově v drtičích a mlýnech. V pevných odpadech se převážně nachází výchozí materiál, protože obsah uranu činí jen několik desetin procenta, v nejlepším případě několik procent. Odpad, který obsahuje radioaktivní látky a těžké kovy, se ukládá na haldy nebo do kalojemů, kde se ponechají samy sobě. Všechny haldy ohrožují obyvatelé a životní prostředí i po ukončení hornické činnosti dlouhodobě z důvodů uvolňování radonu a průsaků radioaktivních a toxických složek do spodnícch vod. Těžba uranu ohrožuje také zaměstnance, např. jako nehody při těžbě.