TĚŽBA URANU V ČECHÁCH
Seminární práce z geografie

3 Výroba uranu

Proces výroby uranu

Uranové minerály tvoří jen malý podíl v uranových rudách. Hlavní objem rud tvoří jalová žilovina (křemen, karbonáty) nebo úlomky okolních hornin (hlušiny), vytěžené společně s rudním materiálem. Uranové rudy obsahující několik procent uranu jsou považovány za bohaté. Uranová ruda obsahující smolinec se nejprve rozdrtí a potom se vylouží s kyselinou sírovou, dusičnou nebo chlorovodíkovou. K roztoku se po vysrážení ostatní prvky (těžké kovy a arsen) přidá přebytek uhličitanu sodného a hydroxidu vápenatého; při tom vzniklý rozpustný uhličitan uranylo-sodný se rozloží kyselinou chlorovodíkovou a uran se vyloučí ze získaného roztoku soli uranylu zaváděním amoniaku jako (NH4)2U2O7, který se potom žíháním převede na oxid U3O8.